۲۷ شهریور ۱۳۸۸

-53-


"بهشت همان ناکجاست..."

دیروز روز خوبی بود... من اما هنوز خشمگین‌ام. انگشت‌هام رو بهم مشت می‌کردم و توی گوشت دستم فشار می‌دادم. تصویر صورت‌های خندان قبل از مرگشون یادم نمی‌ره! یادم نمی‌ره!


هیچ نظری موجود نیست: