۲ مهر ۱۳۸۸

-65-


شیشه شراب فرانسوی رو بگو که پکید. بووووم!

هیچ نظری موجود نیست: