۱۵ آبان ۱۳۸۸

-115-


هاه ه ه ... دو فازی شدم، آب یه طرف، روغن به طرف!

هیچ نظری موجود نیست: