۳۱ مرداد ۱۳۸۹

-309-


ما مردماني هستيم كه هنوز روي ديوارهاي كوچه‌مون با خطي نه چندان خوش، اما درشت مي‌نويسيم:

"لعنت بر پدر و مادر كسي كه در اين مكان آشغال بريزد"

و همون مردميم وقتي پاي اون نوشته آشغال‌هامون رو كپه مي‌كنيم.

هیچ نظری موجود نیست: