۲۴ بهمن ۱۳۸۹

-411-


1- دلم شور فردا رو می‌زنه... این بار دل‌شوره و ترس یه جور دیگه‌س، تهران نیستم...

2- در اینجا رو هم که تخته کرده‌ن ظاهرن

بانو جانم عکس‌های خونه‌شو برام فرستاده. به عکس‌ها نگاه می‌کنم، سلیقه دخترک پیداس... گلیم و گبه و پشتی‌های مدل ترکمنی... صندوق چوبی و آینه آبی، ظروف شیشه‌ای رنگ به رنگ... خرمهره‌ها و قاب عکس درست شده با پارچه گونی...

خلوت و گرم... پشت عکس رو تصور می‌کنم که داره عکس می‌گیره...

"دخترجان خونه‌ت هم مثل خودت ارامش بخشه..."


هیچ نظری موجود نیست: