۲۷ شهریور ۱۳۹۰

-517-

هلند بودم، پیش نگار.

همین خودش کل یه سفرنامه‌س. مگه نه؟

هیچ نظری موجود نیست: