۲۰ مرداد ۱۳۸۸

1-

هر بار که دوباره راه افتادم، خوب بوده...

هیچ نظری موجود نیست: