۲۰ مرداد ۱۳۸۸

10-

.
خراب‌کاری کردم!!! اینجا چرا اینجوری شد؟ اون ازفونتش، اینم از کجکی‌ شدنش!!!
.

هیچ نظری موجود نیست: