۲۰ مرداد ۱۳۸۸

8-


چطور زمان از دستم در رفت؟ قرص ندارم و درد شروع شده... ساعت داره یک می‌شه و با احتساب افزایش تصاعدی درد با زمان، چی می‌کشم تا 5 نه 6 که برسم خونه! لعنتی!


هیچ نظری موجود نیست: