۱۵ مهر ۱۳۸۸

-95-


"...يه نامسلمون نيست دست من عليلو بگيره، ببره امام‌زاده داوود، حالمو خوش كنه؟"

سوته‌دلان- علی حاتمیهیچ نظری موجود نیست: