۱۰ بهمن ۱۳۸۸

-187-


مدتي‌يه كه به شدت تحت فشارم، بابت كارم... "كار" كه دوست ش داشتم ...

نمي‌دونم چي قراره بشه. اما " دوس نداشتن" اتفاقي‌يه كه افتاده...

خلاصه خوب نيستم.

هیچ نظری موجود نیست: