۱۳ مرداد ۱۳۸۹

-297-


قانع كردن، تصاحب كردن است؛ بدون آن‌كه لقاحي صورت پذيرد.


والتر بنيامين- خيابان يك طرفه- حميد فرازنده

هیچ نظری موجود نیست: