۱۳ مرداد ۱۳۸۹

-301-


در ميان آداب و سنن اقوام كهن يكي هست كه به نظر مي‌رسد به ما هشدار مي‌دهد كه وقتي از طبيعت دست و دل‌باز چيزي برمي‌گيريم، بايد مواظب باشيم در دام طمع نيفتيم. زيرا ما چيزي از خود نداريم كه به زمين هديه كنيم: اين است كه بايد موقع گرفتن، پيش از اين‌كه دست روي سهم خود بگذاريم، با بازگرداندن قسمتي قسمتي جزيي به طبيعت اداي احترام كنيم. اين احترام در آداب و سنن كهن شراب‌ريزي بر خاك بيان شده است. در واقع شايد ممنوع بودن جمع‌آوري خوشه‌هاي فراموش شده ذرت يا خوشه‌هاي به زمين افتاده انگور، گونه تغيير شكل يافته همان عادت از ياد رفته باشد كه تا به امروز رسيده است... عادت آتني جمع كردن خرده‌هاي نان از روي ميز را جايز نمي‌شمرد، زيرا آن‌ها را متعلق به قهرمانان مي‌داند.

والتر بنيامين- خيابان يك طرفه- حميد فرازنده

هیچ نظری موجود نیست: