۹ دی ۱۳۸۹

-379-

همین " کافی یه دست تو دراز و کنی و بخوای؟" گاهی خودش یه غوله... یه بی نهایت، یه نشدنی تمام عیار... چی می خوایم از جون خودمون که این قدر همه چی گاهی سخت می شه... اما یه اصل هس که باس بهش احترام بذارم، اصلی که هر وقت ندیدش گرفتم، بد دیدم... این که اگه حس‌ت میگه: هی...! نه!" یعنی نه و تمام! حالا هی اصرار نکن و نخواه که با توجیه منطقی و غیر منطقی بکنی، اون چه نباید کرد ... چرا اینا رو می نویسم؟ واسه این که الان برام غوله...

هیچ نظری موجود نیست: