۲ فروردین ۱۳۹۰

-435-


هشدار كه گر وسوسه عقل كنی گوش

آدم صفت از روضه‌ی رضوان به درآيي

حافظهیچ نظری موجود نیست: