۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

-451-


سی ساله شدم...

توی یه روز آفتابی و یه شب بارونی اردی بهشت.

هیچ نظری موجود نیست: