۷ شهریور ۱۳۸۸

-19-


می‌رم سراغ اعداد فردهیچ نظری موجود نیست: