۲۰ مرداد ۱۳۸۸

3-

روز سیاه، روز عزا و روز دود...

مگه وارطان کی بود...

بگریز یعقوب بروایه... بگریز.

* از شمس لنگرودی


هیچ نظری موجود نیست: