۲۰ مرداد ۱۳۸۸

5-

اشتباه نکن!

من نا امید نیستم

فقط غمگینم، غمگینهیچ نظری موجود نیست: